Gratis verzending vanaf 30,-

Privacy Policy

All-American Sports hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

All-American Sports houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

All-American Sports is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

Antony van Dyckstraat 15  
5143 JB Waalwijk  
The Netherlands 
+31 6 51373526  
austin@allamericansports.nl 
All American Sports 

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

All-American Sports verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

 •  Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en de communicatie hierover met klanten
 • Het versturen van nieuwsbrieven en eventuele andere nieuwsuitingen
 • Het verstrekken van informatie naar aanleiding van een aanvraag of een verzoek om informatie (bijvoorbeeld van geïnteresseerden, prospects, suspects)
 • Het maken en bevestigen van afspraken voor een bezoek aan onze showroom

 Voor de bovenstaande doeleinden kan All-American Sports de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en de communicatie hierover met klanten:

 • Naam, Voornaam, Voorletters, Tussenvoegsel
 • Straatnaam en -nummer, Postcode, Woonplaats, Provincie, Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens of andere gegevens nodig voor de betaling
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Profielgegevens van de klant die betrekking hebben op de uitvoering van de sport die de klant beoefent

Het versturen van nieuwsbrieven en eventuele andere nieuwsuitingen

 •  Naam, Voornaam, Voorletters, Tussenvoegsel
 • E-mailadres
 • Profielgegevens van de klant die betrekking hebben op de uitvoering van de sport die de klant beoefent

Het verstrekken van informatie naar aanleiding van een aanvraag of een verzoek om informatie

 •  Naam, Voornaam, Voorletters, Tussenvoegsel
 • Straatnaam en -nummer, Postcode, Woonplaats, Provincie, Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens of andere gegevens nodig voor de betaling
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Profielgegevens van de klant die betrekking hebben op de uitvoering van de sport die de klant beoefent

Het maken en bevestigen van afspraken voor een bezoek aan onze showroom

 •  Naam, Voornaam, Voorletters, Tussenvoegsel
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Profielgegevens van de klant die betrekking hebben op de uitvoering van de sport die de klant beoefent

  Cookies

  Om te zorgen dat de websites van All-American Sports goed werken en om een beter inzicht te krijgen in de gebruikers van onze websites maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Dit doen wij o.a. via Google Analytics. Hierbij anonimiseren we uw ip-adres. Tevens maken we gebruik van buttons van Facebook en Twitter. Deze diensten kunnen cookies plaatsen.

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de internetomgeving van onze website(s);
  • Het verzorgen van de (financie?le) administratie en verwerken van betalingen;
  • Het leveren van bestellingen
  • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

   Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU

  Minderjarigen

  Indien wij van de leeftijd op de hoogte zijn, verwerken wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn

  All American Sports bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • SSL certificaat om uw gegevens veilig te verwerken op onze website
  • Alle personen die namens All-American Sports van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

   Rechten omtrent uw gegevens

   U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

   Klachten

   Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

   De Stichting AVG verklaart dat All-American Sports een geldige deelnemer is en het vignet AVG OK mag voeren.

    

   Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.